Rauman SalBa ry:n säännöt

RAUMAN SALBA RY:N SÄÄNNÖT

 1. NIMI JA KOTIPAIKKA
  Yhdistyksen nimi on Rauman SalBa ry. Yhdistyksen kotipaikka on Rauman kaupunki, Länsi-Suomen läänissä.
 1. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
  Yhdistyksen tarkoituksena on urheiluharrastuksen ja urheilukilpailutoiminnan, erityisesti salibandyn
  ylläpitäminen ja kehittäminen. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää harjoituksia, kilpailuja, levittää
  urheiluaiheisia julkaisuja ja järjestää valistus- ja huvitilaisuuksia. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa
  vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna asianomaisen luvan hankittuaan arpajaisia ja
  rahankeräyksiä sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä omaisuutta.
 1. JÄSENET
  Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä urheiluharrastusta arvostava henkilö. Junioripelaajan jäsenyyden
  vahvistaa ko. joukkueen joukkueenjohtaja. Muissa tapauksissa yhdistyksen hallitus.
  Kannattajahenkilöjäseneksi voi hallitus hyväksyä yksityisen henkilön, joka tukee yhdistyksen toimintaa.
  Hallitus voi hyväksyä kannattajayhteisöjäseneksi yhdistyksen toimintaa tukevan oikeustoimikelpoisen
  yhteisön. Kannattajahenkilö- ja yhteisöjäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.
  Jäsenen voi erottaa yhdistyksen hallitus.
  Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä nimetä henkilö, joka on
  erittäin huomattavasti edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.
  Kunniapuheenjohtajaksi voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä nimetä henkilö, joka on toiminut
  ansiokkaasti hallituksen puheenjohtajana. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.
  Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti joko hallitukselle tai sen
  puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa. Ero katsotaan tapahtuneeksi
  heti, kun ilmoitus on tehty. Varsinaisilta, kannattajahenkilö- ja kannattajayhteisöjäseniltä perittävän
  liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäseniltä ja
  kunniapuheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksua.
 1. HALLITUS
  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään neljä ja
  enintään seitsemän jäsentä.
  Hallituksen puheenjohtaja valitaan vuosittain yhdistyksen vuosikokouksessa.
  Hallituksen muiden jäsenten toimikausi on 2 vuotta.
  Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat
  toimihenkilöt, rahastonhoitaja ja sihteeri voivat olla hallituksen ulkopuolisia. Hallitus kokoontuu
  puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan
  aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet
  sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuina on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella
  ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.
 1. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
  Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä
  hallituksen sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
 1. TILIT
  Yhdistyksen tilikausi on 1.5-30.4. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on
  annettava tilintarkastajille viimeistään 3 viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen
  lausuntonsa hallitukselle viimeistään 2 viikkoa ennen vuosikokousta.
 1. YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN
  Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle seuran hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 7 päivää ennen
  kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena tai sähköpostilla kullekin jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai
  julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla yhdessä ilmestyvässä sanomalehdessä.
 1. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
  Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä touko-elokuussa. Ylimääräinenkokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenellä, kannattajahenkilö- ja kannattajayhteisöjäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan kanta ratkaisee.
 1. VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun
  suuruus.
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
 9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi vara-tilintarkastajaa.
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 11. Kokouksen päättäminen.
  Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä
  kirjallisesti ilmoitettava 14 vrk aikaisemmin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
 1. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
  Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään
  kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
  sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
  Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta
  päättäneen kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan
  tarkoitukseen.